Drie heikele mobiliteitsdossiers

Aan de agenda van de Herentalse gemeenteraad van eind maart werden door onafhankelijk gemeenteraadslid Guy Paulis 3 punten toegevoegd, alle m.b.t. mobiliteit.

Een eerste handelde over de parkeersituatie t.h.v. het BLOSO-sportcentrum aan de Vorselaarsebaan. Guy Paulis: “Dat complex werd de afgelopen jaren intens opgefrist.Er waren nieuwe investeringen. En er zijn ook intenties voor nog nieuwe projecten op de site. De laatste tijd gaan ook opnieuw regelmatig grotere evenementen door. Dit alles is uiteraard een goede zaak. Het centrum biedt unieke infrastructuur en is ook positief voor de uitstraling van Herentals. Het parkingtekort wordt echter nijpender. Bij competities in de grote zaal zijn er structureel te weinig parkeerplaatsen. Ook bij ijshockeywedstrijden laat deze problematiek zich sterk voelen. Van oudsher wordt op zo’n piekmomenten in de praktijk toegelaten dat wagens in de berm geparkeerd worden enz. Maar blijkbaar kwam aan dat gedoogbeleid een einde, zo werden tijdens en na de drukbezochte finale van de play-offs in het ijshockey half maart een heel aantal auto’s op de bon geslingerd. Daarom vroeg ik het schepencollege hoe men de parkeersituatie in de omgeving van het BLOSO-sportcentrum evalueert. Of er op korte termijn extra parkeergelegenheid ter beschikking komt. Of een regeling die de situatie specifiek bij evenementen reguleert en toch de mogelijkheid biedt om bijkomende parkeerfaciliteiten aan te bieden. Cruciaal natuurlijk is de vraag of er – n.a.v. nieuwe investeringen op het domein en dus te verwachten extra bezoekers – op (middel)lange termijn gewerkt wordt aan structureel meer beschikbare parking (en waar en hoe dan wel gezien de beperkingen van de omgeving).”

Een tweede punt ging over de verkeerssituatie in gebied ‘het Heiken’. Paulis: “Ik kaartte de problematiek i.v.m. doorgaand verkeer in en om Lenteheide, Vogelzang, Meivuurstraat en Heikenstraat begin december vorig jaar nog op de gemeenteraad aan. Een verkeersanalyse en studie door de politiezone verduidelijkte eerder al dat optreden in dit gebied moeilijk tot zelfs niet-rechtsgeldig is, o.a. aangezien er (juiste) bebording ontbreekt etc. Er zou overleg volgen met de gemeentebesturen van Vorselaar en Grobbendonk, om tot een sluitende reglementering te komen van het ganse gebied. Het schepencollege stelde dit dossier trouwens als prioriteit in 2012 voor de stedelijke dienst mobiliteit. Enkele weken geleden was er dan een vergadering met de politiezone. Daarom vroeg ik nu aan het schepencollege tekst en uitleg i.v.m. bewuste vergadering bij de politie, de huidige stand van zaken van dit dossier en de verdere aanpak ervan.”

Ten slotte stond ook de straat Veldhoven op de agenda. Paulis: “De verkeerssituatie in Veldhoven is sinds lang voorwerp van discussie en overleg. Er werden ook al enkele infrastructurele ingrepen uitgetest, wat dan na een bewonersenquête vorig jaar leidde tot de huidige situatie. Vraag is hoe het schepencollege nu de actuele verkeerssituatie, de mobiliteit in Veldhoven evalueert. Werd de verkeerssituatie in Veldhoven de afgelopen maanden opgevolgd via een verkeersanalysetoestel of andere methode? Graag kreeg ik meer toelichting over eventueel gevoerde preventieve en/of repressieve acties m.b.t. (te) snel doorgaand en (te) zwaar verkeer in bewuste straat. Werd er – zoals eerder aangekondigd – frequent overlegd met de buurt? Wordt de weginfrastructuur, het wegbeeld van Veldhoven op middellange termijn aangepast aan de huidige realiteit van de omgeving (want probleem van de oude, brede straat Veldhoven is structureel: gebied was en is een grote groeipool qua huisvesting, en anderzijds is er het vlakbij gelegen industrieterrein met autosnelwegafrit)?”

Mobiliteit was en is wel vaker een gespreksonderwerp op de Herentalse gemeenteraad, maar het extra agenderen van voornoemde 3 aandachtspunten was zeker gepast. Er vloeide immers al heel veel inkt over de verkeerssituatie in en om het centrum, en het is logisch dat de Grote Markt en omgeving in de kijker staat, maar ook de mobiliteit in andere straten en buurten mag niet uit het oog verloren worden!

Comments are closed.

Facebook