Brandweerkazerne weer op agenda

De Herentalse brandweerkazerne werd door gemeenteraadslid Guy Paulis nogmaals op de agenda gezet: “De afgelopen jaren werd bijkomend geïnvesteerd in personeel en materieel van de brandweer, een zeer terechte beslissing. De huisvesting blijft echter een groot probleem. Tweeënhalf jaar geleden werd deze problematiek n.a.v. een door een studiebureau opgestelde nota over het gebouw nog uitgebreid besproken tijdens een gemeenteraadszitting. Toen werd geduld gevraagd, maar sindsdien bleef het té stil…”

De kazerne aan de Oud-Strijderslaan is – ondanks enkele kleine ingrepen de voorbije jaren – in slechte staat. Guy Paulis: “Letterlijk tot in de fundamenten werden er probleempunten vastgesteld. Het gebouw voldoet ook geenszins aan de moderne vereisten (bijv. qua isolatie, geen dubbel glas, etc.) en is onaangepast aan de huidige noden van het korps (ruimtegebrek, werking brandweer is sterk geëvolueerd de afgelopen 30 jaar, enz.). De ligging is en blijft trouwens problematisch. De verkeersdrukte nam er enkel nog toe, wat zowel voor de vrijwilligers die zich bij een oproep richting kazerne begeven als voor uitrukkende wagens frequent problemen geeft. Of zal de lopende studie m.b.t. de ruime stationsomgeving (die ook de omgeving van de ‘worst van Wellens’ onder de loep neemt) hier een oplossing bieden; vraag is of er in die studie samen met Infrabel en AWV specifiek rekening gehouden wordt met de kazerne?”

Destijds werd tijdens de gemeenteraadsbespreking o.a. ook verwezen naar onduidelijkheden omtrent de reorganisatie van de brandweerzones. Paulis: “Is daar nu meer klaarheid over, onder andere i.v.m. het plannen en bekostigen van een nieuw gebouw? De Stad Herentals moet stilaan een stand van zaken opmaken: komt er extra ondersteuning in welke vorm dan ook vanuit de hogere overheden, of wordt een eigen plan van aanpak opgemaakt m.b.t. de huidige kazerne, of gaat men voor nieuwbouw en waar, wat en aan welke kostprijs dan wel? Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de financiële beperkingen van de stadskas, dat moet in élk dossier gebeuren, maar i.v.m. een cruciaal dossier als de brandweerkazerne moet men toch eerder vroeg dan laat keuzes maken en intenties vastleggen. Er moet minstens aan een visie gewerkt en een dossier voorbereid worden. Dat kan men niet nóg eens jarenlang voor zich uit schuiven!”

Comments are closed.

Facebook