Archive for juli, 2009

In de pers: Elitetroepen wilden Pompei bevrijden maar konden niet

209De speciale eenheden van de federale politie -nochtans de absolute elitetroepen- konden het gekaapte schip Pompei niet gaan bevrijden omdat ze daar de middelen niet voor hadden. Ons land kon niet anders dan losgeld betalen. Dat blijkt uit een uitgelekte nota, die leest als een Belgenmop. Volksvertegenwoordiger Paul Vanhie (LDD) heeft hierover een parlementaire vraag ingediend.

Read the rest of this entry »

Wateroverlast, en opnieuw en opnieuw

208Op de Herentalse gemeenteraad van 2 juni ll bracht LDD-gemeenteraadslid Guy Paulis de chronische wateroverlastproblematiek in de Ernest Claesstraat nog eens ter sprake. Eind mei deelde die straat immers alweer in de klappen: de riolen voeren op zo’n momenten eerder vuil water en smurrie aan dan af, het hemelwater raakt nergens weg. Al jaren houdt deze wantoestand aan. Vaak komt er brandweer aan te pas, die dan tot de daaropvolgende dag moet pompen en schoonmaken. Bewoners blijven achter met zware overlast en schade. De uitvluchten van het schepencollege zijn afgezaagd: pomp defect, werken aan de ring, waterbekken aan Kleerroos, uitzonderlijk onweer dat maar 1 keer om de twintig jaar langskomt … Wat er ook van aan is, de buurt heeft bij élke stevige regenbui natte voeten en is het meer dan beu !
Maar ook op de gemeenteraad van 2 juni werden Paulis’ opmerkingen geminimaliseerd, en bleek er geen uitzicht op beterschap. De sp.a-CD&V-meerderheid heeft blijkbaar andere prioriteiten.
Vandaag, op de nationale feestdag, was het opnieuw van dat. Tien minuten regenval, en de straat liep volledig onder met stinkend rioolwater en smurrie.
Nu is het genoeg ! Er is géén nood aan nieuwe studies of theoretische modellen. Enkel aangepaste riolering en perfect onderhouden grachten enz kunnen een oplossing dichterbij brengen in de Ernest Claesstraat. De buurtbewoners (en de brandweerlieden, die keer op keer moeten uitrukken) hebben lang genoeg gewacht. LDD-gemeenteraadslid Guy Paulis zegt dan ook: “Schepencollege, doé er nu eindelijk iets aan !”

Regularisatie zonder plan, geld en toekomst

207In de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer is vandaag duidelijk gebleken dat voor het akkoord binnen de regering Van Rompuy II, over de regularisatie van – naar voorzichtige schatting – 25000 tot 100000 mensen, de volgmigratie en het aanzuigeffect van de maatregel niet eens in kaart gebracht zijn. Voor Lijst Dedecker moet het akkoord daarom bevroren worden tot de financiële weerslag berekend is.

Read the rest of this entry »

Regularisatie strijdig met Europese afspraken

206De regularisatie die de federale regering dit weekeinde overeengekomen is, is in strijd met de Europese afspraken. Het staat ook haaks op het idee van een “gemeenschappelijk immigratiebeleid” dat de regering Van Rompuy in Europa zo dikwijls bepleit en versterkt het sociale zekerheidstoerisme in Europa.

Read the rest of this entry »

Camouflagenota voor algemeen pardon

205Wat Lijst Dedecker gevreesd had, voert de regering Van Rompuy II nu versneld uit. Door een zogenaamde instructienota voor de regularisatie van vreemdelingen, wordt een algemeen pardon ingevoerd voor alle illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers, als ze maar lang genoeg de wetten misbruikt of overtreden hebben. Met de criteria die de regering nu afgesproken heeft, kan de mensensmokkel zich verder op België richten, want iedereen die hier binnen geraakt krijgt vroeg of laat papieren, en leeft zolang toch op onze kosten.

Read the rest of this entry »

Regering herschikt: schaamteloos en anti-Vlaams

204Lijst Dedecker stelt vast dat de federale regering Van Rompuy (CD&V) is herschikt naar de wensen van de Franstaligen, die niet alleen hun absolute meerderheid behouden, maar ook alle belangrijke dossiers naar zich toetrekken. En omdat de schaamte geen grenzen kent, wordt de Waalse Guust Flater, Michel Daerden, tot minister van Pensioenen gebombardeerd. Een Waals afdankertje van het café-cliëntelisme…

Read the rest of this entry »

Linkse vakbondsregering

203“Een linkse vakbondsregering zonder ambities op het vlak van Vlaamse autonomie”. Zo omschreef LDD-fractieleider Lode Vereeck de nieuwe Vlaamse regering in het debat over het regeerakkoord.

Read the rest of this entry »

Gat in sociale zekerheid

202Het gat in de sociale zekerheid dreigt volgens de drie vakbonden in 2010 op te lopen tot 5,3 miljard euro. Lijst Dedecker stelt voor dat sociale organisaties zoals vakbonden, die vandaag vrijgesteld zijn van belastingen op gerealiseerde winsten en beleggingen, in de toekomst ook belastingen zouden betalen. De partij heeft nu aan het Rekenhof gevraagd om de financiële stromen binnen de sociale zekerheid uit te klaren en na te gaan hoeveel belastingen de schatkist misloopt door deze vrijstelling.

Read the rest of this entry »

In de pers: Niet Fedasil, maar de regering moet voor de rechter staan

201In België is er een asielprobleem, omdat ons beleid nieuwkomers aantrekt én omdat de procedures hier te gemakkelijk misbruikt kunnen worden, schrijft Jean-Marie Dedecker. Daardoor is er simpelweg te veel instroom. Dat er te weinig opvangplaatsen zijn, is dus niet de schuld van Fedasil, maar van de regering.

Read the rest of this entry »

Vlaamse resoluties

200Lijst Dedecker stelt vast dat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord geen rechtstreekse verwijzing meer bevat naar de 5 resoluties van 3 maart 1999 van het Vlaams Parlement over de staatshervorming. LDD vraagt dat deze 5 resoluties meteen als bijlage toegevoegd worden aan het regeerakkoord, en dat de Vlaamse regering zich opnieuw engageert om de realisatie van deze resoluties in deze legislatuur na te streven.
LDD heeft maar weinig vertrouwen in de communautaire daadkracht van de regering Peeters II. Als de meerderheid weigert de motie op de agenda van de zitting te plaatsen, is meteen duidelijk dat deze regering een groot geloofswaardigheidsprobleem heeft.

Read the rest of this entry »

Facebook