Hier vindt u elke maand een link naar de agenda van de Herentalse gemeenteraad:

dinsdag 18 december 2012

Een gemeenteraadslid kan ook zelf punten aan de agenda toevoegen.
Guy Paulis doet dit elke maand, om zo een aantal probleempunten aan te kaarten of voorstellen toe te lichten.

Meer info steeds op deze pagina.


Toegevoegd aan de agenda van 2/10/’12:

Concessie horeca-uitbating cultuurcentrum ‘t Schaliken

Cultuurcentrum ’t Schaliken startte een nieuw seizoenprogramma.

Graag enige toelichting m.b.t. (de stand van zaken van het dossier van) de concessie horeca-uitbating in het cultuurcentrum.


Toegevoegd aan de agenda van 3/7/’12:

Ratten

Er is recent een stijgend aantal meldingen en klachten i.v.m. overlast van ratten in bewoonde omgevingen.

Hoe evalueert het schepencollege dit? Welke mogelijkheden zijn er om deze problematiek te verhelpen? Wat werd reeds ondernomen, welke intenties zijn er nog?


Toegevoegd aan de agenda van 5/6/’12:

Berm / onkruid

Bermbeheer en onkruidbestrijding zijn decretaal geregeld.

Graag meer toelichting over de wijze waarop deze regelgeving op openbaar domein in Herentals toegepast wordt.

Zavelheide

Bedrijvenzone ‘Zavelheide’ werd ontwikkeld; langs de kanaalzijde werd de doorgang van de vroegere Greesstraat/Schippersweg afgesloten, en de begroeide strook volledig gekapt.

Hoe evalueert het schepencollege de huidige situatie van het bedrijventerrein Zavelheide t.h.v. de kanaalzijde?


Toegevoegd aan de agenda van 8/5/’12:

Windmolens

Ook de voorbije weken was het thema windturbines actueel in Herentals. Zo werd het schepencollege door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar uitgenodigd op een projectverga­dering m.b.t. het dossier van het windmolenpark ‘Klein Gent’. Er was tevens een informatievergadering en openbaar onderzoek over geplande windturbines in de omgeving van de wijk Molekens

Graag meer toelichting en informatie hieromtrent, en eveneens over eventuele andere evoluties m.b.t. voormelde of andere dossiers i.v.m. windturbineprojecten op of vlakbij Herentals’ grondgebied.


Toegevoegd aan de agenda van 27/3/’12:

Verkeerssituatie in gebied ‘het Heiken’

De problematiek i.v.m. doorgaand verkeer in en om Lenteheide, Vogelzang, Meivuurstraat en Heikenstraat werd begin december vorig jaar nog op de gemeenteraad aangekaart. Het schepencollege stelde dit dossier als prioriteit in 2012 voor de stedelijke dienst mobiliteit. Enkele weken geleden was er dan een vergadering met de politiezone.

Graag een toelichting i.v.m. bewuste vergadering bij de politie, de huidige stand van zaken van dit dossier en de verdere aanpak ervan.

Veldhoven

De verkeerssituatie in Veldhoven is sinds lang voorwerp van discussie en overleg. Er werden ook al enkele infrastructurele ingrepen uitgetest, wat dan na een bewonersenquête vorig jaar leidde tot de huidige situatie.

Hoe evalueert het schepencollege nu de actuele verkeerssituatie / mobiliteit in Veldhoven?

Parkeersituatie BLOSO-sportcentrum

Het BLOSO-sportcentrum aan de Vorselaarsebaan werd de afgelopen jaren intens opgefrist en er waren nieuwe investeringen; er zijn eveneens intenties voor nog nieuwe projecten op de site. Ook gaan er opnieuw regelmatig grotere evenementen door. Het parkingtekort wordt daardoor echter nijpender.

Hoe evalueert het schepencollege de parkeersituatie in de omgeving van het BLOSO-sportcentrum?


Toegevoegd aan de agenda van 6/3/’12:

Brandweerkazerne

De problematiek m.b.t. de huisvesting van het brandweerkorps is gekend.

Welke evolutie zat er de afgelopen jaren in dit dossier, wat is de actuele stand van zaken en wat zijn de verdere intenties?

Windturbineprojecten

Op verschillende niveaus liepen en lopen er aanvragen i.v.m. windturbineprojecten binnen of in de onmiddellijke nabijheid van de Herentalse gemeentegrenzen.

Graag een toelichting over de meest recente stand van zaken in alle aspecten m.b.t. de actuele dossiers.


Toegevoegd aan de agenda van 7/2/’12:

Geelseweg

Er is in het kader van de categorisering van de wegen overeenkomstig het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen overleg geweest over de Geelseweg (N13), in verband met de overdracht van die steenweg vanuit het Vlaams Gewest naar de Stad.

Graag had ik van het schepencollege enige toelichting gekregen met betrekking tot de exacte inhoud en de stand van zaken van dit dossier.

Voorkeursroutes van vrachtverkeer

Er was onder meer met de Stad overleg om te komen tot voorkeursroutes van vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein Heultje-Hulshout. Dit terrein ligt weliswaar buiten het grondgebied van onze stad, maar het terrein ligt ongunstig ten opzichte van de gewestwegen in de regio waardoor het mobiliteitsimpact ervan op het centrum van Noorderwijk en zeker ook Morkhoven reëel is. De ontwikkeling van voorkeursroutes voor vrachtverkeer in die streek zou mijns inziens kunnen zorgen voor meer verkeersveiligheid en -leefbaarheid in Noorderwijk en Morkhoven. Natuurlijk moet het dossier dan breed overlegd worden, bijvoorbeeld ook met GPS-operatoren.

Graag kreeg ik enige toelichting van het schepencollege in verband met de inhoud en de stand van zaken van dit dossier.


Gemeenteraad 2011

Gemeenteraad 2010

Gemeenteraad 2009